Välkommen till MHF Region Öst

MHF Region Öst är en av sju regioner inom MHF. Regionens arbetsområde är Östergötland-, Jönköping-, Kronobergs-, Kalmar och Blekinge län. Regionen består av ett antal lokalavdelningar som en omfattande verksamhet. Tillsammans genomför vi flera återkommande projekt så som Ta Paus där vi möter sommarbilisten utmed vägarna. Ett annat projekt är Trafiknykterhetens dag som är en dag då vi uppmärksammar alla som blivit drabbade av rattfylleriets framfart. Inför höstmörkret genomförs reflex kampanjer på många håll inom regionen.

MHF Region Öst har också ett nära samarbete med MHF-Ungdom där vi tillsammans bland annat  besöker skolor med filmen Länge leve livet.

All vår verksamhet syftar till att INGEN SKA DÖ AV RATTFYLLERI.

MHF 90 - 626 X 197

Medlem

SMN

Mer om Sverige mot narkotikaMHF Region Öst Nyheter

2016-04-14
Snart är bommarna i hamn
Regeringen kommer idag att uppdra åt Trafikverket att förbereda införandet av anläggningar för nykterhetskontroll, så kallade alkobommar, i tre till f ...
2016-04-11
Alkobomsturné i Linköping
MHF:s mobila alkobom besökte på måndagen Linköping.
2016-04-08
Mobil alkobom på turné med start 11 april
MHF:s mobila alkobom kommer att visas upp i Linköping, Oskarshamn, Jönköping, Växjö, Karlskrona och Karlshamn under vecka 15.
Nyhetsarkiv

Swahns trafikruta

Artikelförfattare: Bengt Swahn, Spelmansvägen 8, 341 32  Ljungby, e-post bengtswahn@telia.com

I förra veckans trafikruta tog jag upp två grundläggande paragrafer vad gäller trafik. Den första återfinnes i Trafikförordningens 2 kap. 1:a § och den andra återfinnes i Trafikbrotts-lagens 1:a §.

Jag lovade återkomma denna vecka med lite tolkningar. De kommer här och nu. Låt mig börja med några förtydliganden av den första paragrafen.

Allra först är det så, att ansvarsbestämmelserna för brott mot det huvudsakliga i paragrafen återfinnes i trafikbrottslagen, som ju är den andra paragrafen i sammanhanget. För den skull är det inte mindre viktigt att följa vad som står i paragrafen.  Det framgår redan av första meningen. Trafikant, vilket när det handlar om trafik på väg kan jämställas med vägtrafikant.

Denne skall med hänsyn till omständigheterna för att undvika trafikolycka iaktta omsorg och varsamhet i trafiken. Denne skall vidare visa särskild hänsyn mot barn, äldre, skolpatruller (vilket kanske inte är så vanligt idag) och personer som det framgår har ett funktionshinder eller en sjukdom som är till hinder för dem i trafiken. Denne skall inte i onödan hindra eller störa annan trafik. Dessa tre första delarna talar sitt eget språk och behöver inget förtyd-ligande. Vidare skall  denne visa hänsyn mot dem som bor eller uppehåller sig vid vägen. Det innebär i praktiken, att undvika kraftiga ljud på kvällar och nätter typ gaspådrag eller häftiga inbromsningar (buskörningar), att undvika att köra i vattenpussar med risk för nedstänkning av fotgängare invid vägen/gatan och liknande situationer.

Går jag vidare till ansvarsbestämmelserna, så är det så att om jag inte följer de bestämmelser som finns i den ovan angivna paragrafen, d.v.s. brister i att följa bestämmelserna kan jag om bristen är så stor att begreppet i väsentlig mån kan användas, ja det är då jag kan dömas för vårslöshet i trafik. Begreppet i väsentlig mån tillkom för ett antal år sedan och numera kan många av de vanligaste förseelserna som tidigare också måste gå till åklagare, beivras med ordningsföreläggande, som utfärdas av polisman och då handlar det om böter.

Går det vidare till åklagare blir straffet i de allra flesta fall dagsböter och om det är av grövre karaktär finns även fängelse med i straffskalan. Finns fängelse med i straffskalan behandlas ärendet i de allra flesta för att inte säga alla fall av domstol.

När ett ordningsföreläggande utfärdats av en polisman skall detta godkännas och skrivas under av mig. Det jag då skall tänka på är, att en godkänd och underskriven ordningsbot är att betrakta som en lagakraftvunnen dom och den går ej att överklaga. Enda förutsättningen att undanröja ett godkänt och underskrivet ordningsföreläggande är, att det är någon felskrivning i det hela, exempelvis felaktigt skrivet personnummer, namn eller något annat som blivit fel. Med anledning av den lagakraftvunna domen har jag i alla lägen rätt att begära få fundera eller kanske tala med någon annan om ärendet innan jag skriver på och godkänner.

Den tid jag har rätt till är upp till en vecka och det jag också skall veta är, att det inte blir dyrare om jag vill vänta med att skriva på och godkänna. På min tid kallades detta rådrum och idag kallas det betänketid. Nu kan det ju vara så, att den förseelse jag är skyldig till är solklar och det är bara att ta skeden i vacker hand och godkänna och skriva under. Betänketiden är bara till om jag är osäker och därför vill ha betänketid innan jag godkänner och skriver under.

I trafikbrottslagen står också följande, vilket finns all anledning ta till sig. Det står den som någon annanstans för motordrivet fordon. Vad innebär det, jo helt enkelt att om jag exempel-vis i min trädgård kör en motordriven åkgräsklippare och i väsentlig mån brister i omsorg och varsamhet o.s.v., ja kan jag dömas för vårdslöshet i trafik till dagsböter.

Det här var de förtydligande jag hade tänkt mig göra med anledning av de båda paragraferna som jag skrev om förra veckan. Har du frågor eller är du fundersam så är du välkommen höra av dig, så skall jag se om jag kan hjälpa dig till rätta. 

 

Information från Transportsstyrelsen om återkallade körkort

Stabil nivå av körkortsåterkallelser under 2015

Under 2015 fattade Transportstyrelsen beslut om totalt 34 726 körkortsåterkallelser. Det är en marginell ökning på 1,1 procent jämfört med året innan då 34 352 körkort återkallades.

Om en person inte kan antas svara upp mot de trafiksäkerhetskrav som ställs i landet, eller inte bedöms respektera det regelverk som omfattar trafiken har Transportstyrelsen ansvar för att pröva körkortsinnehavet. En sådan prövning kan resultera i att ingen åtgärd vidtas, att körkortsinnehavaren får en varning eller att körkortet återkallas. Under 2015 fattade Transportstyrelsen beslut om totalt 34 726 körkortsåterkallelser, vilket är en i princip oförändrad nivå jämfört med 2014.

– Vi ser ingen nämnvärd skillnad i antalet återkallelser på riksnivå jämfört med förra året, konstaterar Åsa Bergqvist, enhetschef på Transportstyrelsens körkortsavdelning. Jag bedömer att det är en siffra som ligger i linje med var vi bör ligga, även om en viss variation är naturlig.

Antal återkallade körkort per återkallelsegrund

2014

2015

Återkallelsegrund 1 Rattfylleri

6 438

6 609

Återkallelsegrund 2 Smitning

322

283

Återkallelsegrund 3 Flera mindre överträdelser

748

1 004

Återkallelsegrund 4 En väsentlig överträdelse, vanligen fortkörning

18 240

18 759

Återkallelsegrund 5 Opålitlighet i nykterhetshänseende

1 694

1 436

Återkallelsegrund 6 Allmän brottslighet

452

329

Återkallelsegrund 7 Medicinska skäl

4 014

4 318

Återkallelsegrund 8Ej lämnat läkarintyg eller bevis om godkänt förarprov

4 075

3 976

Återkallelsegrund 9 Hinder fanns för utfärdande av körkort

-

6

Samtliga*

34 352

34 726

*Ett körkort kan återkallas på flera grunder. Eftersom det kan finnas flera grunder för en och samma återkallelse blir totalsumman lägre än om man räknar ihop antalet för alla återkallelsegrunder. 

Ökning av återkallelsegrund 3 – flera mindre överträdelser

Antalet återkallade körkort med återkallelsegrund 3 ökar från 2014 till 2015 med 34,2 procent. Återkallelsegrund 3 handlar om att körkortsinnehavaren vid upprepade tillfällen begår mindre regelöverträdelser och på det sättet visar att han eller hon inte kan eller vill rätta sig efter de trafikbestämmelser som gäller. Exempel på sådana överträdelser kan vara mindre hastighetsöverträdelser eller att man kör fordon med sådana brister att det inte borde rulla i trafiken.

– Upprepade trafikförseelser är en signal om att man inte kan eller vill rätta sig efter de regler som gäller i trafiken och då finns det skäl för oss att ifrågasätta körkortsinnehavet, säger Åsa Bergqvist.

Ny återkallelsegrund börjar synas i statistiken

2013 infördes återkallelsegrund 9. Återkallelsegrunden ska användas när det fanns hinder mot att utfärda körkort vid tiden för utfärdandet och hindret fortfarande består. Återkallelsegrunden är dock väldigt sällsynt med totalt 6 fall under 2015. Det vanligaste exemplet på när grunden används är när det konstaterats att en annan person än körkortstagaren genomfört ett eller båda körkortsproven.

Trafiken i siffror

Antal omkomna i trafiken 2015 - 2016

  Hela året månad månader Hela året månad månader
  2015 mars jan - mars 2016 mars jan - mars
Hela riket 260 14  44  54  10  54
Jönköpings län 13 0  5  0  1
Kronobergs län 9 0  2  2  0  2
Kalmar län 8 0  1  2  1  2
Blekinge län 4 0  1  2  0  2
Östergötlands län 6 0  2  4  1  4

Antal svårt skadade i trafiken 2015 - 2016

  Hela året månad månader Hela året månad månader
  2015 mars jan - mars 2016 mars jan - mars
Hela riket 2397 151  461  426  131  426
Jönköpings län 105 2  10  17  4  17
Kronobergs län 50 1  6  3  9
Kalmar län 83 9  24  14  5  14
Blekinge län 30 0  8  1  0  1
Östergötlands län 86 5  9  17  7  17

Statistik hämtad från Transportstyrelsen (2015 är preliminära uppgifter) Statistiken bygger på polisrapporterade vägtrafikolyckor. Mer statistik finns på Transportstyrelsens hemsida.Gilla Region Öst på Facebook

Kalender

Internationellt körkort

IKK MHF Region Öst kan utfärda dig ett IKK. Klicka på bilden för mer information om IKK

Bilder från alkobomsturnén

MHF Region Öst | Brahegatan 33A | 563 32 Gränna | Tfn 036-710 800  | Epost  info@mhfost.se
Adminlogin